Fisa de prezentare proiect

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014- 2020

Apel nr. POCU/18.4/1 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome

Titlul proiectului : O şansă pentru comunitaţile marginalizate din municipiul Caransebeş.

Contract de finanţare: POCU 18/4/1/101559

Cod SMIS 2014: 101559

FIȘĂ PREZENTARE PROIECT

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Caransebeș a demarat în data de 14 august 2017 implementarea proiectului „O șansă pentru comunitățile marginalizate din municipiul Caransebeș”, în parteneriat cu Asociația Organizația pentru Strategii și Programe de Dezvoltare”, Asociația „Caritas” – filiala Caransebeș, Colegiul Național „Traian Doda” Caransebeș și Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș.

Perioada de implementare: 14.08.2017 – 13.08.2020

Locația: Caransebeș (Balta Sărată, Tudor Vladimirescu, fostul Spital de Psihiatrie, Blocul Nato)

Valoare totală a proiectului: 24.120.320,06 lei

Gruo țintă: 650 persoane (430 adulțI și 220 copii)

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la reducerea numărului persoanelor de etnie romă și a celor de alte etnii aflate în risc de sărăcie din zonele marginalizate identificate, printr-o abordare integrată, adaptată nevoilor cu care locuitorii acestor zone se confruntă zi de zi.

Obiective specifice:

 1. Creșterea ratei de școlarizare și prevenirea părăsirii timpurii a școlii pentru minim 220 de copii din zonele marginalizate identificate;
 2. Furnizarea de servicii sociale pentru minim 220 de copii din zonele marginalizate;
 3. Furnizarea de cursuri de iniţiere și calificare pentru minim 380 de persoane adulte din zonele marginalizate;
 4. Identificarea de locuri de muncă si plasarea pe piaţa muncii a minim 258 persoane adulte din comunitaţile marginalizate;
 5. Realizarea a minim 50 de stagii de ucenicie de către persoanele din grupul ţintă al proiectului;
 6. Acordarea a minim 25 microgranturi persoanelor din zonele marginalizate în vederea demarării unei afaceri;
 7. Furnizarea de asistenţă juridică persoanelor care nu au acte de identitate (C.I sau certificate de naștere) începând cu luna 6 de implementare a proiectului și pe toată durata acestuia;
 8. Furnizarea de servicii medicale (pachet de servicii medicale minim, monitorizare sarcină) și socio-medicale (cursuri de educaţie sexuală, igienă) pentru minim 650 de persoane selectate în grupul ţintă din comunităţile marginalizate;
 9. Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire pentru persoanele din grupul ţintă;
 10. Organizarea şi derularea de campanii în vederea reducerii discriminării.

Beneficiile grupului țintă
Principalul beneficiu adus grupului ţintă de implementarea prezentului proiect este reprezentat de scoaterea din scoaterea de sărăcie a comunităţilor în care aceştia trăiesc la momentul actual printr-o serie de măsuri din care menţionăm:
a) Program de tip „școală după școală” – scade rata de abandon școlar în rândul copiilor din zonele marginalizate, crește nivelul de educație, ceea ce facilitează inserția pe piaţa muncii și reduce, implicit, gradul de sărăcie.
b) Servicii sociale prin intermediul unui centru de zi, precum și oferirea de consiliere tinerilor, ceea ce va duce la dezvoltarea de noi abilități și cunoștințe menite să faciliteze integrarea acestora în comunitate și, mai târziu, pe piaţa muncii.
c) Stagii de ucenicie prin care persoanele încadrate vor beneficia de formare la locul de muncă, o diplomă de calificare și experiența practică dobândită, facilitând astfel inserția pe piața muncii.
d) Cursurile organizate se vor finaliza cu o diplomă de calificare atestată care va contribui la creșterea accesului pe piaţa muncii, cu efecte în ceea ce privește cresterea nivelului de trai ca urmare a obținerii unui venit lunar și scăderea gradului de sărăcie.
e) Integrarea pe piaţa muncii a persoanelor din grupul țintă al proiectului va genera beneficii financiare, acestea beneficiind de un salariu lunar, iar din punct de vedere social integrarea pe piaţa formală a muncii va contribui la reducerea sărăciei, la posibilitatea asigurării traiului zilnic și la reducerea discriminării cu care aceste persoane se confruntă din cauza statutului lor social de la momentul actual.
f) Serviciile medicale minime pentru persoanele din grupul țintă vor conduce la luarea acestora în evidenţa și la identificarea problemelor medicale cu care aceste persoane se confruntă.
g) Reabilitarea și igienizarea locuinţelor va contribui atât la ameliorarea
stării de sănătate a persoanelor din grupul țintă cât și la reducerea
marginalizării cu care aceste persoane se confruntă.
h) Organizarea de campanii antidiscriminare și elaborarea de materiale specifice pentru combatarea discriminării vor contribui la facilitarea accesului în comunitatea din municipiul Caransebes, începând de la accesul pe piața muncii și pâna la oferirea de șanse egale copiilor din școli, fără a se face discriminare pe bază de rasă.

Activități principale:

 • Sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţie;
 • Sprijin pentru accesul şi/sau menţinerea pe piaţa muncii;
 • Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont propriu;
 • Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale, furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale);
 • Activităţi de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit ale persoanelor din grupul ţintă;
 • Activităţi de asistenţă juridică pentru reglementări acte;
 • Campanii de informare şi conştientizare/ acţiuni specifice în domeniul combaterii discriminării şi acţiuni de implicare activă şi voluntariat ale membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă comunitatea/ Acţiuni de facilitare şi mediere pentru identificarea şi consolidarea de parteneriate.

Informații despre proiect: Primăria Municipiului Caransebeș, Gabriela Bănăduc, manager proiect

Telefon 0255 514 885, E-mail primaria-caransebes@gmail.com, Website primaria-caransebes.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, 4.1 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome.